משלוח חינם בקניה מעל 299 ₪

מועדפים

חיפוש

הסל שלי :)

חדשים פה?

העגלת קניות ריקה.

מדיניות פרטיות

חברת אור סאן בע”מ (“החברה”) – מדיניות פרטיות

 1. פרטיות
  • רישום ושימוש באתרי האינטרנט של החברהביקור ורישום בסניפי החברה; הסכם התקשרות עם לקוחות; מסמכי הצטרפות; כתב הסכמה למסירת פרטים;
   • במקרים מסוימים לרבות: (א) במסגרת הרישום לאתר האינטרנט או מילוי כל טופס מקוון באתר האינטרנט או בכל דף נחיתה אחר והשימוש בשירותים המוצעים בהם; או (ב) בעת רכישה ו/או ביקור הלקוח באחד מסניפי החברה, חנויות Home Style ו/או ברשת החנויות של חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע”מ (“אקסטרה ריטייל“) ו/או של חברות הבנות שלה ו/או חברות קשורות אליה ו/או של אלון רבוע כחול ישראל בע”מ (“רבוע כחול“) ו/או שימוש בחברות במועדון הלקוחות של אקסטרה ריטייל או (ג) רישום באמצעות התקשרות טלפונית; או (ה) במסגרת הסכם התקשרות עם החברה; או (ו) מסמכי הצטרפות; או (ז) כתב הסכמה למסירת פרטים – הלקוח עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיו, לרבות שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי תשלום, מין, תאריך לידה, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת (להלן: “המידע“). השדות שחובה יהיה למלא, לרבות בעת שימוש הלקוח באתר האינטרנט או במסגרת רישומו לאתר או על ידי אחד מטפסי הרישום כאמור או באמצעות רישום טלפוני, יסומנו. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות הרישום, הלקוח לא יוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
   • הלקוח מאשר כי ידוע לו שלצורך קבלת אישור ביצוע ההזמנה ו/או הודעה הקשורה ברכישתו באתר האינטרנט , תשלח לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה הודעת מייל ו/או מסרון ו/או בכל אמצעי אחר, בהתאם לפרטים שהזין באתר האינטרנט או באמצעות מילוי טפסים או בעת רישום טלפוני, הסכם, התקשרות וכיו”ב.
   • הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לרבות לצורך רכישה באתר האינטרנט, או לצורך רכישה טלפונית, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם.
   • תוך כדי ביצוע רכישות ושימוש באתרי האינטרנט או ביצוע רכישות בסניפים או טלפוניות, יכול שיצטבר מידע על אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, כתובת IP, מיקום, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותן קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהן וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי “קוקיס”).
   • הלקוח מאשר ונותן לחברה ו/או למי מטעמה את הסכמתו לאיסוף המידע ושמירתו במאגרי המידע של החברה ושל חברות רבוע כחול כהגדרתן בסעיף 1.2.5 להלן, לצורך המטרות המנויות במדיניות זו.
  • השימוש במידע
   • הלקוח מאשר שידוע לו כי מטרות מסירת המידע, הן כמפורט להלן: (1) על מנת לתפעל ולנהל את הפעילות העסקית של החברה ושל חברות רבוע כחול כהגדרתן בסעיף 1.2.5 להלן, השירותים והמוצרים שכל אחת מהן מציעה ופעילות האתרי אינטרנט ורשת החנויות;
    (2) לצורך שליחתם של תכנים שונים, לרבות הצעות מסחריות ושיווק מידע פרסומי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר ע”י החברה ו/או על ידי חברות רבוע כחול ו/או על ידי מי מטעמן, בכפוף להסכמתו של הלקוח ובכפוף לכך שיוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (3) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט, בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח וציפיותיו; (4) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (5) צירוף לקוחות חדשים ולקוחות אתר האינטרנט; (6) ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל לשותפים עסקיים ו/או לחברות רבוע כחול; (7) שיתופי פעולה עסקיים ו/או עם שותפיה העסקיים של החברה ו/או עם חברות רבוע כחול, לרבות לצורך חבירה למועדוני לקוחות נוספים; ו-(8) לכל מטרה אחרת, המפורטת באחד מתקנוני החברה.
   • המידע לא יימסר לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתו של הלקוח מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק ללקוח את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל, לרבות לצדדים שלישיים המספקים לחברה שירותי שיווק, פרסום, דיוור, התאמת מודעות מקוונות וכיוצא באלה, גם אם המידע ישמש את אותם צדדים שלישיים למטרות נלוות שלהם; (ב) לשותפיה העסקיים של החברה ו/או לחברות רבוע כחול ו/או לצדדים שלישיים אחרים לצורך שיתופי פעולה עסקיים ו/או לצורך חבירה למועדוני לקוחות נוספים ו/או שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין את הלקוח, ובלבד שהתקבלה הסכמת הלקוח המפורשת למשלוח חומרים כאמור, בכפוף להוראות כל דין ; (ג) לחברות רבוע כחול לצורך תפעול וניהול הפעילות העסקית של החברה ו\או של מי מבין חברות רבוע כחול; (ד) במקרה שהלקוח יפר את אחד מתקנוני החברה, לרבות תקנון מועדון חברות רבוע כחול, תקנון המופיע באתר האינטרנט או יבצע באמצעות האתר וכיו”ב, או בקשר איתם, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ה) אם יתקבל בידי החברה צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי; (ו) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח או לגופו או לרכושו של אחר; ו-(ז) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור את המידע לצדדים שלישיים, בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או העברת או מכירת כל הבעלות או עיקרי מניות החברה או נכסיה לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או חברות קשורות ו/או לחברות רבוע כחול, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור, לרבות בכל מקרה של העברת הפעילות ו/או הבעלות באתר האינטרנט.
   • הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. מובהר, כי מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
   • “חברות רבוע כחול” – לרבות חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע”מ ו/או חברות בנות שלה ו/או חברות קשורות ו/או בעלת שליטה ו/או חברת אם של החברה ו/או של חברות הנמנות ו/או שתימנינה עם חברות קבוצת אלון רבוע כחול ישראל בע”מ ו/או עם בעלת השליטה בה ו/או עם כל חברה הקשורה לכל אחת מהן ו/או לבעלת השליטה בהן, ובכלל זה שותפיהם העסקיים, לרבות החברות הבאות:

אקסטרה ריטייל גרופ בע”מ, ג’י. יו. אס מרקטינג בע”מ, אקסטרה אנדרוור בע”מ, אקסטרה לוג’יסטיקס (א.ל.) 2004 בע”מ, אקיפ – החברה לציוד מלונאי בע”מ; קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע”מ; רבוע כחול נדל”ן בע”מ (“רבוע נדל”ן”) וחברות בנות של רבוע נדל”ן, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (“דור אלון”) וחברות בנות של דור אלון, אקסטרה אחזקות ישראל בע”מ (“אקסטרה אחזקות”) וחברות בנות ו/או קשורות ו/או שותפיהם העסקיים של אקסטרה אחזקות. 

 

החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, , תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את הלקוח אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

החברה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על המידע של הלקוח ולמנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שמערכותיה, האתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה ובמקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

האתר, לרבות הרישום אליו, עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, החברה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 (להלן: “התקנות“), או באמצעות פנייה בכתב לחברה בכתובת: רח’ העבודה 29, ראש העין. 

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שהלקוח מסר, יעודכנו סעיפי הפרטיות של החברה בהתאם. 

לפנייה לגבי שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה והלקוח מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלו, ניתן לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר האינטרנט של החברה או באמצעות פנייה בכתב לחברה לכתובת: קהילת ונציה 8, תל אביב. 

 1. מידע פרסומי
  • הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה ו/או חברות רבוע כחול ו/או מי מטעמן תהינה רשאיות לשגר לו “דבר פרסומת” ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי של החברה ו/או של חברות רבוע כחול ו/או של שותפים עסקיים של כל אחת מהן, לרבות של המותגים של כל אחת מהן כמפורט בסעיף 2.5 להלן (להלן יכונו יחד: מותגי החברות“), באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, או בכל אמצעי התקשרות אחר כפי שמסר הלקוח לחברה במסגרת מילוי ומסירת הפרטים האישיים (להלן: “מידע פרסומי“). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת, פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף תכנים נעדרי כל תוכן חדשותי.
  • הלקוח מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו דיוור על ידי החברה ו/או על ידי חברות רבוע כחול ו/או על ידי מי מטעמן ו/או על ידי שותפים עסקיים של החברה ו/או של חברות רבוע כחול, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית. יובהר, כי על מנת שישלחו ללקוח התכנים המתאימים ביותר, נעשה שימוש במידע אודות הלקוח כאמור לעיל על מנת לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לו ביותר.
  • לקוח אשר כן מעוניין בקבלת מידע פרסומי, נדרש לאשר ולסמן במקום המיועד לכך כי הוא מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מידע פרסומי ויראו בסימון כאמור כמתן הסכמה בכתב של הלקוח לקבל את המידע הפרסומי. החברה עשויה לשלוח ללקוח מידע פרסומי גם אם לא ניתנה הסכמה נפרדת בכתב, וזאת ככל שהדבר מותר לפי כל דין, ובפרט לפי הוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. הלקוח יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל עוד מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה ולכל אחת מחברות הריבוע הכחול ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו. עם זאת, התנתקות משירותי הדיוור או מפעולות דיוור ישיר לא תמחק את המידע שנאסף אודותיו ממאגרי המידע של החברה, והחברה תהיה רשאית להמשיך להשתמש במידע כאמור בהתאם למטרות המנויות במדיניות הפרטיות.

 

 

 

*        מדיניות הפרטיות מופנית לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסחת בלשון זכר. 

מעודכן ליולי 2023